Модульдер (пәндер) индекстері

Модульдің (пәннің) атауы

Наименование модуля (дисциплины)

Индекс

1

Ритмика

Ритмика

БМ 0101

2

Қазақстан тарихы (ХӨ)

История Казахстана (ХИ)

БМ 0101

3

Кәсіби информатика

Профессиональная информатика

БМ 0201

4

Музыкалық информатика

Музыкальная информатика

БМ 0201

5

Экономика негіздері

Основы экономики

БМ 0301

6

Философия негіздері

Основы философии

БМ 0401

7

Мәдениеттану

Культурология

БМ 0402

8

Әлеуметтану және саясаттану негіздері

Основы социологии и политологии

БМ 0403

9

Құқық негіздері

Основы права

БМ 0404

10

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Профессиональный казахский (русский) язык

БМ 0501

11

Кәсіби шетел (ағылшын) тілі

Профессиональный иностранный (английский) язык

БМ 0502

12

Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу

Делопроизводство на государственном языке

БМ 0601

13

Орыс тілі

Русский язык

ООД-ОД 01

14

Қазақ тілі

Казахский язык

ООД-ОД 01

15

Орыс әдебиеті

Русская литература

ООД-ОД 02

16

Қазақ әдебиеті

Казахская литература

ООД-ОД 02

17

Орыс тілі және әдебиеті

Русский язык и литература

ООД-ОД 03

18

Қазақ тілі және әдебиеті

Казахский язык и литература

ООД-ОД 03

19

Шетел (ағылшын) тілі

Иностранный (английский) язык

ООД-ОД 04

20

Қазақстан тарихы

История Казахстана

ООД-ОД 05

21

Математика

Математика

ООД-ОД 06

22

Информатика

Информатика

ООД-ОД 07

23

Алғашқы әскери және технологиялық дайындық

Начальная военная и технологическая подготовка

ООД-ОД 08

24

Денешынықтыру

Физическая культура

ООД-ОД 09

25

Өзін-өзі тану

Самопознание

ООД-ОД 10

26

Физика

Физика

ООД-СУ 01

27

Биология

Биология

ООД-СУ 02

28

Химия

Химия

ООД-СУ 03

29

Дүниежүзі тарихы

Всемирная история

ООД-УУ 01

30

География

География

ООД-УУ 02

31

Музыкалық психология және педагогика негіздері

Основы музыкальной психологии и педагогики

ПМ 0601

32

ЖҚТБ, ҚТБ проблемалары - факультатив

Проблемы ВИЧ, СПИД - факультатив

Ф1

33

Акмеология - факультатив

Акмеология - факультатив

Ф10

34

Қолданбалы информатика - факультатив

Прикладная информатика - факультатив

Ф11

35

АӘД клубы - факультатив

Клуб НВП - факультатив

Ф12

36

Өлкетану - факультатив

Краеведение - факультатив

Ф13

37

Робототехника - факультатив

Робототехника - факультатив

Ф15

38

Репродуктивті денсаулық - факультатив

Репродуктивное здоровье - факультатив

Ф2

39

Кәсіпкерлік қызмет негіздері - факультатив

Основы предпринимательской деятельности - факультатив

Ф27

40

Фитнес - факультатив

Фитнес - факультатив

Ф3

41

Шейпинг - факультатив

Шейпинг - факультатив

Ф4

42

Ұлттық спорт - факультатив

Национальный спорт - факультатив

Ф4

43

Қазақстандық құқық - факультатив

Казахстанское право - факультатив

Ф5

44

Дебаттық клубы - факультатив

Дебатный клуб - факультатив

Ф6

45

Валеология - факультатив

Валеология - факультатив

Ф7Текст
Виртуальная приемная